För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

In- och utfarter

Regiongemensam standard för registrering av in- och utfarter i TakeCare i syfte att:

 • förenkla dokumentation och minska dubbeldokumentation
 • göra det enklare att hitta information
 • öka patientsäkerheten
 • förbättra informationsöverföringen inom vården
 • förbättra kommunikationen med patienten

Leveransen innefattar material för 33 olika in- och utfarter och ersätter alla tidigare existerande mallar och dokumentationssätt av in- och utfarter i TakeCare.

 • Standard för mätvärdesmall
 • 2 systemgemensamma mätvärdesfilter, ett med och ett utan åtgärder
 • 5 systemgemensamma översikter; In- och utfarter (förekomst), Infarter, Urinavledning, Sond/stomi, Dränage
 • 27 systemgemensamma standardiserade aktivitetsplaner (SAP) med åtgärder ur Nationella Vårdhandboken för korrekt handhavande
 • Konfigureringsinstruktioner
 • Användarinstruktioner vårdavdelning slutenvård
 • Användarinstruktioner för PMI och röntgen respektive primärvård


Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2020-10-19

BREV In- och utfarter   Underlag till nyhetsbrev/ledningsbrev

BILDSPEL In- och utfarter   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA In- och utfarter   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA 1 In- och utfarter   Konfigurering slutenvård

BILAGA 2 In- och utfarter   Konfigurering pre- och postoperativ vård, intensivvård och röntgen

INSTRUKTION 1 In- och utfarter   Användarinstruktion till medarbetare slutenvård

INSTRUKTION 2 In- och utfarter   Användarinstruktion till medarbetare pre- och postoperativ vård, intensivvård och röntgen

INSTRUKTION 3 In- och utfarter Användarinstruktion till medarbetare öppenvård

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-10-19 Skriv ut E-post