För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Abbey Pain Scale

Abbey Pain Scale används för bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom som har svårt att beskriva sin smärta i tal.

Referens:
1. Svenska Palliativregistret

Skriv ut E-post

Barthel index

Barthel index används för att beskriva en persons hjälpberoende och för att följa förändring över tid.

Instrumentet omfattar tio variabler: födointag, uppresning till sittande på säng, förflyttning mellan säng och rullstol fram och tillbaka, personlig hygien, till och från toalettstol, badning, köra rullstol alternativt gå på plan yta, gå uppför och nerför trappa, på- och avklädning, kontroll av tarm och urin.

Referens:
1. Ingemarsson, M, Nilsson, M, Sonn, U, Rehabilitering för äldre, guide vid val av mätinstrument, s 12.

Skriv ut E-post

BAS-skattning och BAS-Hälsa-skattning

BAS-skattning och BAS-Hälsa -skattning används för att beskriva patientens resurser och funktionshinder samt för att mäta förändring i behandlingseffekt mellan olika skattningstillfällen.

BAS-skalorna används både i kliniskt bruk och i forskning. Skalorna är vetenskapligt prövade och kan användas både som utgångspunkt för behandlingen och för att utvärdera behandlingen. Skalorna är ett hjälpmedel för att undersöka och dokumentera personens egen upplevelse av funktioner och symtom samt sjukgymnastens observation.

Bas-Hälsa-skalan (Bas-H) är en utvecklad variant av bas med mer nyanserade skalsteg där hälsodimensionen lyfts fram. Den har endast utformats för att användas för observationer.

Referens:
1. Institutet för Basal Kroppskännedom

Skriv ut E-post

Bergs balansskala

Bergs balansskala är en skattningsskala för bedömning av balansförmåga.

Skalan mäter om personen kan bibehålla en position och samtidigt göra en viljemässig rörelse. Bedömningen görs genom observation.

Referens:
1. Ingemarsson, M, Nilsson, M, Sonn, U, Rehabilitering för äldre, guide vid val av mätinstrument, s 14.

Skriv ut E-post

Bröset Violence Checklist (BVC)

Bröset Violence Checklist (BVC) är ett mätinstrument för att förutsäga våld inom 24 timmar. Instrumentet innefattar sex delparametrar: förvirring, irritabilitet, bullrighet, verbala hot, fysiska hot och attacker på objekt (ej personer) som antingen är närvarande eller frånvarande.

Referens
1. UBHC, University Behavioral Healthcare

Skriv ut E-post

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett individanpassat mätinstrument utformat i syfte att användas av arbetsterapeuter för att upptäcka förändringar i en patients uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika aktiviteter över tid. COPM är utformat för att mäta förändringar i den egna uppfattning om förmågan att utföra aktiviteter hos patienter med olika slag av aktivitetsbegränsningar och på alla utvecklingsnivåer.

Instrumentet tar sina utgångspunkter från Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), en modell som kännetecknas framför allt av stark koppling till praxis och med särskilt fokus på patientens aktiva medverkan i den arbetsterapeutiska processen. Vidare sätter modellen in arbetsterapi i ett samhällsperspektiv.

Referens:
1. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Skriv ut E-post

Downton fallrisk-index

Med Downton fallrisk-index bedöms risken för att en patient ska falla.

Riskbedömningen görs utifrån fem parametrar: tidigare kända fallolyckor, medicinering, sensoriska funktionsnedsättningar, kognitiv funktionsnedsättning och gångförmåga.

Skriv ut E-post

Edmonton Symtom Assessment Scale (ESAS)

Mätinstrumentet Edmonton Symtom Assessment Scale (ESAS) används för bedömning av nio vanliga symtom hos cancerpatienter. Dessa symtom är: smärta, trötthet, illamående, depression, ångest, dåsighet, aptit, välbefinnande och andfåddhet.

I TakeCare finns även variabeln Livskvalitet enl ESAS.

Referens:
1. Palliativ.org, Regional palliative care program in Edmonton Alberta.

Skriv ut E-post