För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

NLL FAQ

Länk till EHM:s FAQ

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan behörig hälso- och sjukvårdspersonal, med SITHS-kort, se information om en patients, med giltigt svenskt personnummer, förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. 
Manual Förskrivningskollen.

Historiskt data
I Förskrivningskollen kan behörig vårdpersonal se vanliga läkemedel 5 år tillbaka och särskilda läkemedel (till exempel narkotikaklassade) 24 månader tillbaka, med patientens samtycke och utan spärrar. Med ett extra samtycke från patienten kan vårdpersonal se särskilda läkemedel 5 år tillbaka. Bevarandetiden för alla läkemedel i NLL är således 5 år. I samband med att Lagen om Nationella läkemedelslistan trädde i kraft 1 maj 2021 fylls NLL på med data från tidigare register där det lagrats i 15 månader. Initialt kommer det alltså att finnas historik 15 månader tillbaka i tiden för att sedan byggas på och lagras i 5 år.

Läkemedelskollen
Läkemedelskollen är en digital tjänst som invånare kommer åt via 1177 efter inloggning med e-legitimation. Där kan invånaren få koll på sitt eller sina barns recept, uthämtade läkemedel och högkostnadsskydd. Tjänsten har funnits ett tag och kommer att genomgå förändringar i och med införandet av Nationella läkemedelslistan. 
Mer information på 1177 Vårdguiden

Samtycke
Tillsvidaresamtycke från patient kommer inte finnas i Förskrivningskollen, NPÖ eller Pascal. Istället gäller engångs-/tillfälligt samtycke. Det finns ingen explicit reglering av hur länge ett tillfälligt samtycke kan gälla. E-hälsomyndigheten har gjort bedömningen att ett tillfälligt samtycke gäller för en vårdkontakt. En vårdkontakt är en kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt.

Skillnaden mellan ordination och förskrivning
Ordination: Beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. En ordination kan förutom en läkemedelsbehandling avse till exempel specialkost eller fysisk aktivitet.
Förskrivning: Utfärdande av recept, livsmedelsansvisning eller hjälpmedelskort av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Förskrivning innebär att en läkemedelsordination skrivs ut på recept.

Spärrar i NLL
Om patienten döljer en uppgift om förskrivet läkemedel i Läkemedelskollen sätts en spärr i NLL så att uppgiften inte visas för vårdverksamheten. Information finns då i Förskrivningskollen om att en uppgift är spärrad. Bara i undantagsfall får behörig hälso- och sjukvårdspersonal se själva uppgifterna bakom spärren. Det kan vara om patienten samtycker till att visa spärrade uppgifter eller om patienten befinner sig i en medicinsk nödsituation. Förskrivare kan i Förskrivningskollen se om spärrad information rör särskilda läkemedel (till exempel narkotikaklassade) förskrivna de senaste två åren, men exakt preparat framgår ej.

Att tänka på: Spärrar gjorda i Läkemedelsjournalen i TakeCare går inte över till NLL, Förskrivningskollen eller NPÖ och blir inte heller synliga för patienten i Läkemedelskollen. På samma sätt kommer inte spärrar som patienten lagt in i Läkemedelskollen att bli synliga i TakeCare.

Spärr för vårdnadshavare
I Förskrivningskollen kan förskrivare skapa och häva spärr för patients samtliga vårdnadshavare och ombud för att skydda ett barn eller ungdom under 18 år. Skapas spärr för vårdnadshavare visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare eller ombud i Läkemedelskollen. En arbetsgrupp arbetar för närvarande med rutiner för denna spärrfunktion, då det bland annat finns oklarheter avseende hur ”säker” den är. Tillsvidare rekommenderar vi att använda spärr för vårdnadshavare när sådan spärr är nödvändig men att inte häva sådan spärr om den skapats av annan förskrivare.

Spärr av behandlingsorsak 

  1. Patient kan via Läkemedelskollen spärra information om behandlingsorsak för apotek (ej för vårdpersonal).
  2. Vårdpersonal med förskrivningsrätt kan spärra behandlingsorsak i Förskrivningskollen då det bedöms att en patient kan fara illa om hen får se en viss uppgift. Informationen om behandlingsorsak filtreras då bort för patienten i Läkemedelskollen.


Informationen uppdateras löpande.

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-01-13 Skriv ut E-post