För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

In- och utfarter

Information om uppdatering av in- och utfartsregistrering i TakeCare i region Stockholm och region Gotland

I början på 2024 kommer det att ske en uppdatering av in- och utfartstermer som i sin tur kommer att påverka systemgemensamma mätvärdesmallar och -filter. Till följd av detta kommer även uträkningen av vätskebalans ändras under våren. Arbetet har skett i samverkan mellan arbetsgrupper som representerar TakeCare och CHA (nytt vårdinformationssystem för perioperativ vård och intensivvård). Lokala tillägg, såsom aktivitetsplaner och andra dokumentationsrutiner, som finns hos olika vårdgivare ska i första hand ska följas.

Mätvärdesmallar (se nedan) aktiveras den 5 februari 2024

Kommande arbeten under 2024:

 • Uppdatering av vätskebalans
 • Inaktivering av gamla in- och utfartstermer i TakeCare
 • Systemgemensamma koppling aktivitet-händelse (kopplade mätvärden)
 • Systemgemensamma journalmallar
 • Systemgemensamma aktivitetsplaner

Arbetet som genomförts har resulterat i en regiongemensam standard för vårddokumentation i Region Stockholm och Region Gotland

Syftet med detta är:

 • förenklad dokumentation och minskad dubbeldokumentation
 • göra det enklare att hitta information
 • öka patientsäkerheten
 • förbättra informationsöverföringen inom vården genom en systemoberoende standard
 • förbättra kommunikationen med patienten

Standarden innefattar termer för förekomst av, egenskaper om och vårdåtgärder för:

 • Sonder
 • Dränage
 • Centrala och perifera kärlaccesser
 • Katetrar
 • Stomier

Följande systemgemensamma mätvärdesmallar finns att tillgå:

 • In-utfarter förekomst Alla
 • In-utfarter förekomst Urval
 • In-utfarter åtgärd Kärlaccess
 • In-utfarter åtgärd Dränage, Stomier, Katetrar (DränStomiKat)
 • In-utfarter åtgärd Blockad
 • In-utfarter åtgärd Övriga
 • In-utfarter åtgärd Alla


Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2024-02-01

Aktuella in- och utfartstermer i TakeCare 240124

In- och utfarter mätvärdesfilter, sortering

Instruktion dokumentation in- och utfarter i mätvärdesmodulen 240227

INSTRUKTION 3 In- och utfarter (äldre material)

Upp till topp

Gå tillbaka

2024-02-28 Skriv ut E-post