För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Terminologi och informatik

Metod- och kompetensstöd informatik (MKI)

Metod- och kompetensstöd Informatik är en stödfunktion inom RVLP den gemensamma förvaltningen för Region Stockholm och Region Gotland.

Vi arbetar för en ökad strukturering av vårdinformation och strävar efter en enad informationsstruktur och termanvändning i våra vårdinformationssystem inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialiserad vård. Arbetet sker i samarbete med vårdgivare, Kunskapsstyrningen, Regionala Termrådet, Informatikrådet med flera och följer nationella och regionala riktlinjer och rekommendationer.

En regiongemensam vårddokumentation leder till bland annat:

  • förenklad dokumentation och minskad dubbeldokumentation
  • att enklare hitta information
  • förbättrad informationsöverföring inom vården
  • förbättrad kommunikation med patienten

Strukturerad dokumentation
En strukturerad dokumentation möjliggör för vårdpersonalen att lätt söka information i journalen samt få en översikt av patientens status och vård.

Strukturerade journaldata underlättar uppföljning, kvalitetsutveckling och rapportering bland annat till kvalitetsregister. Vid överföring till kvalitetsregister deltar vi i arbete tillsammans med FP Stöd för IVR (insamling, validering och rapportering).

Regionalt Termråd

Regionalt Termråd är ett nyinrättat råd på uppdrag av Informatikrådet. Syftet med att upprätta ett regionalt termråd är att få en samordnad termhantering inom Region Stockholm och Region Gotland. En samordnad termhantering gör att vi får ett gemensamt arbetssätt, kan samverka och får återanvändning av termer. Termrådet har mandat att besluta om och förvalta den regionala, systemoberoende termlistan. 

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-12-15 Skriv ut E-post